Algemeen

SBO De Vogelveste is een school voor Speciaal Basisonderwijs.

Aan het begin van het schooljaar 23-24 starten we met 3 groepen en bijna 40 leerlingen.

We hebben een enthousiast team dat betrokken is op de leerlingen en het een uitdaging vindt om leerlingen tot leren te brengen, maar ook om zichzelf professioneel te blijven ontwikkelen.

Onze leerlingen

 

SBO De Vogelveste is een speciale basisonderwijsvoorziening voor leerlingen van 6 tot en met 12 jaar. De school biedt onderwijs en begeleiding aan leerlingen die vanwege de ontwikkeling van het leren en van het gedrag (Sociaal-emotionele ontwikkeling / sociaal gedrag en werkhouding) stagneren binnen het reguliere onderwijs. Sommige leerlingen van SBO De Vogelveste laten een achterstand zien in hun ontwikkeling op de leergebieden (schoolse vakken, zoals Rekenen en Taal), andere leerlingen laten gedrag zien dat moeilijk te begrijpen is, zoals in zichzelf gekeerd zijn, druk en bewegelijk zijn, angstig zijn, moeilijk contact maken met andere kinderen of met volwassenen. Deze problemen hebben dan ook vaak invloed op hun prestaties op de leergebieden.


Onze leerlingen hebben over het algemeen (voor een periode of structureel) veel nabijheid, veel instructie, duidelijke sturing, heldere kaders en een consequente benadering nodig. SBO De Vogelveste is gespecialiseerd in het weer op gang brengen van de vastgelopen ontwikkeling en in het herstellen van zelfvertrouwen bij kinderen.

 

Positie van de school binnen de gemeente/wijk

 

Onze school staat in de wijk De Veste, in Lelystad. Een deel van onze leerlingen komt ook uit deze wijk. Maar ook kinderen uit andere wijken van Lelystad zitten bij ons op school en zijn van harte welkom binnen onze school. We maken als school deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad Dronten. Verwijzing naar onze school verloopt dan ook via dit samenwerkingsverband. Daar waar mogelijk werkt onze school samen met verschillende (maatschappelijke) organisaties zoals het Jeugd en Gezinsteam Lelystad, maar ook de bibliotheek of het verzorgingstehuis. 

 

De opdracht van SBO De Vogelveste

 

De Vogelveste ziet het als haar opdracht om ondersteunend te zijn aan de scholen in Lelystad en de scholen van het bestuur SCPO Lelystad als het gaat om het verzorgen van onderwijs aan leerlingen met leerachterstanden en/of knelpunten in sociaal- emotionele ontwikkeling/sociaal gedrag en werkhouding. Daarbij kunnen wij langdurig leerlingen opvangen, maar ook kortdurende plaatsing is mogelijk. Al komt dit laatste in de praktijk zelden voor. Wanneer zich toch een kort durende plaatsing voordoet dan zullen we, net als ingeval van een langdurige plaatsing, daar waar mogelijk toewerken naar het inlopen van de achterstanden en zorgen voor een passend ontwikkelingsperspectief. In een enkel geval komt het voor dat bij het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring niet duidelijk is of de leerling naar het speciaal onderwijs (SO) of het speciaal basis onderwijs (SBO) verwezen moet worden. Er is dan een mogelijkheid om deze leerling een observatieplaats van zes weken aan te bieden.  De leerling wordt zes weken geobserveerd door zowel de leerkracht als de orthopedagoog zodat na deze periode een goede afweging gemaakt kan worden. Als na de observatieperiode blijkt dat een SBO setting het meest passend is, dan wordt de observatieplaats omgezet naar een definitieve plaatsing. 

 

Levensbeschouwelijke identiteit 

 

De Vogelveste is een christelijke school. Deze bron van inspiratie onderscheidt ons van de openbare scholen. Dit neemt niet weg dat leerlingen met een andere levensbeschouwelijke achtergrond ook welkom zijn. Op onze school komen leerlingen in aanraking met verschillen in (culturele) achtergrond en met verschillende gewoonten en opvattingen. We leren hen om over deze verschillen te praten en deze te respecteren. Dit doen we vanuit de christelijke traditie, passend in een multireligieuze samenleving. 


Als SBO school zijn we ons ervan bewust dat er iets moet veranderen. Dit betekent dat we er rekening mee houden dat de uitkomsten van het onderzoek van betekenis zullen zijn. Een aanpassing gaat vragen is ons aanbod. Dit wil niet zeggen dat we hier op gaan wachten. Wij zijn ervan overtuigd dat stilstand in de schoolontwikkeling ten alle tijden moet worden voorkomen. Bijstellen mag.


Laat je je betekenis zien?! is onze missie. Dit is wat wij met ons schoolplan en met dit jaarplan willen laten zien, ongeacht de ontwikkelingen die wij onderweg gaan tegenkomen.